Özet gönderme tarihi değiştirildi!

Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu’na özet gönderme ve kabul edilen özetlerin ilan edileceği tarihler değiştirilmiştir. Yeni tarihler aşağıdaki gibidir.

Özet gönderilmesi için son tarih: 5 Haziran 2015 12 Haziran 2015
Kabul edilen özetlerin ilanı: 26 Haziran 2015 10 Temmuz 2015

Tam metin gönderme ve sempozyum tarihlerinde değişiklik yapılmamıştır.

Advertisements

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI 1. SEMPOZYUMU

TÜRKİYE’DE KENTSEL MORFOLOJİ
Temel yaklaşımlar ve teknikler

22-23 Ekim 2015
Mersin Üniversitesi
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

En genel anlamı ile kentsel morfoloji ‘kentlerin fiziksel dokusunu tanımlayan biçimsel ve yapısal ögelerin bir araya geliş koşulları ile dokudaki oluşum, değişim ve başkalaşıma neden olan süreçlerin ve aktörlerin incelenmesi’ olarak tanımlanabilir. Kentsel morfolojinin temel ilgi alanlarını, mekân ve yapı tipleri, kentsel formun oluşum ve değişim biçimi ile tarihsel evrimi, mimari tipoloji, algı-kent formu ilişkisi, kentsel mekanın yönetimi olarak sıralanabilir. Fiziksel mekânın, sosyal verilerle ilişkili olarak analiz edilmesine ve ölçülmesine olanak sağlayan mekân dizimi gibi sayısal modeller ve GIS’in morfolojik çalışmalarda kullanımı, son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalara farklı bakış açıları kazandırmıştır.

Bu çerçevede tarih, coğrafya, mimarlık, kent planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, arkeoloji vb. alanları kapsar nitelikte bir alan olan kentsel morfoloji, kent çalışmaları içerisinde kentin fiziksel yapısına farklı bakış açıları geliştiren birçok disiplinin bir araya geldiği, kendi kavram dizini ve yazınını üreten özgün bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye kentlerinde, yirminci yüzyılın ortasından itibaren yaşanan başkalaşımın ardından, özellikle son on yılda yeni bir dönüşüm süreci ile karşı karşıya kalınmıştır. Her iki dönüşüm kentlerin karakterinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Tarihsel ve geleneksel dokuya ciddi biçimde zarar veren ve hatta ortadan kaldıran bu dönüşüm sürecinin de olası etkisi ile Türkiye’de son yıllarda kentsel morfoloji çalışmalarına ilgi artmıştır. Birçok ülkede olduğu üzere Türkiye’de de kentsel morfoloji bağımsız bir araştırma disiplini olma yolunda gereken kurumsallaşma sürecine girmektedir. Bu süreçte ortaya konacak sistemli kolektif bilgi birikiminin kentsel planlama, mimarlık ve tasarım alanlarına da girdi sunacağı ve nitelikli kentsel alanların üretiminin önünü açacağı düşünülmektedir.

Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaların derinleştirilmesi ve paylaşımı için ortak bir platform oluşturmayı, bu doğrultuda düzenlenecek bilimsel toplantılar ile kentsel morfoloji alanındaki araştırmaları ve işbirliklerini geliştirmeyi, küresel ölçekte kentsel morfoloji çalışmalarının bir araya geldiği Uluslararası Kentsel Form Semineri (ISUF, International Seminer on Urban Form) ile etkin ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 1. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Türkiye’de araştırma ve uygulama alanlarında kentsel morfolojinin nasıl yer bulduğunu, planlama, mimarlık ve tasarım süreçlerine yönelik  katkı düzeyini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Buradan yola çıkarak Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından düzenlenecek sempozyumların ilkinde Türkiye’de kentsel morfoloji alanında gerçekleştirilen araştırma ve kentsel morfoloji çalışmaları ile ilişkili olarak kentsel planlama, kentsel tasarım ve mimari tasarım alanlarındaki uygulamaların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum temaları

Kentsel morfolojide temel yaklaşımlar
Kentsel morfolojide farklı yöntemler ve teknikler
Planlama, mimarlık, tasarım ve kent formu ilişkisi
Kent formu – kentsel yapı ilişkisi
Kentsel büyüme ve çeper kuşaklar
Kentsel doku
Kent formunun tarihi
Kentsel mekanın biçimlenmesinde aktörlerin etkisi
Kamusal mekân
Kentsel biçimlenme ve mimari tipler ilişkisi (tipo-morfoloji)
Bilgisayar uygulamaları, sayısal modeller ve kentsel morfoloji
Kentsel morfoloji ve mekân dizimi
Kentsel morfoloji ve mekânsal algı
Kentsel korumada kentsel morfoloji ve mimari tipoloji çözümlemeleri

Bilim Kurulu (Alfabetik sıra ile)

Ali Cengizkan, ODTÜ Mimarlık Bölümü
Aykut Karaman, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Ayşe Sema Kubat, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Baykan Günay, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Burak Beyhan, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Burçin Yazgı Walsh, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Cânâ Bilsel, ODTÜ ve Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Çağla Caner Yüksel, Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Ebru Firidin, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Elif Mıhçıoğlu Bilgi, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Gülşen Özaydın, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Güliz Bilgin Altınöz, ODTÜ Mimarlık Bölümü
Güzin Konuk, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mehmet Topçu, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mert Nezih Rifaioğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Olgu Çalışkan, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sinan Burat, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamer Gök, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tolga Ünlü, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi
Yener Baş, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Zeynep Günay, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Düzenleme Kurulu

Eren Kürkçüoğlu, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mehmet Topçu, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Olgu Çalışkan, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Seda Sakar, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sinan Burat, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tolga Ünlü, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi
Tuba Akar, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Tülin Selvi Ünlü, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi
Yener Baş, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Züleyha Sara Belge, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

Tarihler

Özet gönderilmesi için son tarih: 5 Haziran 2015 12 Haziran 2015
Özetlerin kabulü için son tarih: 26 Haziran 2015 10 Temmuz 2015
Tam metin gönderilmesi için son tarih: 11 Eylül 2015 21 Eylül 2015
Sempozyum tarihi: 22-23 Ekim 2015

İletişim: isufturkey@gmail.com

Özet Formatı

En fazla 500 kelimeden oluşacak bildiri özeti, çalışmanın amacı, araştırma soruları ve yöntemi ile bulguları konusunda bilgi verecek düzeyde olmalıdır. Bildiri özetleri A4 formatında, sayfanın her yönünde 3 cm. boşluk bırakılacak şekilde düzenlenmelidir. Tüm metin tek satır aralığı olmak üzere, bildiri başlığı arial bold 12 pt, kişisel bilgiler arial italik 11 pt., özet metni ve diğer gerekli bölümler arial 11 pt. olarak hazırlanmalıdır.
Özet şablonu için lütfen tıklayınız.
Bildiri özetleri isufturkey @ gmail.com adresine gönderilecektir.